RELACJE INWESTORSKIE

NOTOWANIA SHOCKWORK GAMES S.A. NA NEWCONNECT

Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia Raportu za kwartal IV 2019 r., ze wskazaniem akcjonariuszy posiadają-
cych co najmniej 5,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu, przedstawia się następująco:
Nazwa akcjonariuszaLiczba akcjiLiczba głosów na WZA% akcji% głosów
Bernat Michał1550304155030428,14%23,49%
Aspesi Investments Ltd.1421103251201425,80%38,06%
Animator rynku:

Dom Maklerski BDM S.A.
ul. Stojałowskiego 27,
43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 (33) 812-84-40
fax +48 (33) 812-84-42
e-mail: bdm@bdm.com.pl

Autoryzowany Doradca:

4AUDYT sp. z o.o.
ul. Kochanowskiego 24/1, 60-846 Poznań
tel. +48 61 816 27 81
e-mail: biuro@4audyt.pl

Instytucje rynku kapitałowego

NEW CONNECT
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
NARODOWY BANK POLSKI
STOWARZYSZENIE EMITENTÓW GIEŁDOWYCH
STOWARZYSZENIE INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

DANE OGÓLNE
Kapitał zakładowy550 914,80 złLiczba dużych akcjonariuszy2
Liczba akcji5 509 148Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy2 971 407
Liczba głosów na WZA6 600 059Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy53,94%
Kapitał akcyjny550 914,80Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy4 062 318
Cena nominalna akcji0,10Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy61,55%
Free float-Free float46,06%

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

W dniu 29.05.2020 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Jedną z uchwał Walnego Zgromadzenia była zmiana nazwy spółki na "Shockwork Games S.A."
Jednocześnie Spółka informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad. Spółka informuje również o braku zgłoszonych do protokołu, podczas obrad walnego zgromadzenia, sprzeciwów do uchwał.
Treść podjętych uchwał można pobrać tutaj.

Kalendarium Wydarzeń Korporacyjnych

Raporty okresowe w roku 2020 będą publikowane w następujących terminach:
- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2019 r. - 14 lutego 2020 r.
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2020 r. - 14 maja 2020 r.
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2020 r. - 16 sierpnia 2020 r.
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2020 r. - 16 listopada 2020 r.;
- skonsolidowany i jednostkowy raport roczny Emitenta za r. 2019 - 22 czerwca 2020 r.